UA-83376712-1

Labels

Friday, June 15, 2012

Tháng sáu trời mưa


Tháng sáu trời mưa, Xin mời các bạn

- Nghe: Lừa dối con tim, Thanh Tuyền sáng tác và đệm nhạc, TNPhú trình bầy
http://phu-tran.blogspot.com/2012/06/lua-doi-con-tim-thanh-tuyen-sang-tac.html 

- Đọc:
     Lừa dối con tim - Nhạc và lời (music sheet)
http://phu-tran.blogspot.com/p/nhac-thuy-uyen.html
     Lừa dối con tim - Behind the scene, Yên Hà viết
http://phu-tran.blogspot.com/2012/06/lua-doi-con-tim-behind-scene.html
     Ecrits et Cris (Mes rapports à l'écriture), Yên Hà viết
http://phu-tran.blogspot.com/2012/06/ecrits-et-cris.html
     Tình tự (Huy Cận viết) - Roucoulement d'amoureux (Yên Hà dịch)
http://phu-tran.blogspot.com/2012/06/tinh-tu-huy-can-roucoulement-damoureux.html

- Xem: Some photos from our garden (ảnh)
https://plus.google.com/photos/109451064432237300953/albums/5751244138991094545?banner=pwa

Ngoài ra,
Muốn đọc bài văn, bài thơ gì,
Muốn nghe bài nhạc gì,
Muốn xem ảnh gì,

Xin mời các bạn vào trang Mục-Lục mà chọn:
http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.html


Thuỵ Uyên & Yên Hà thân mời
http://phu-tran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú